OPIS TRYBU PRZYJMOWANIA I WYMAGANE DOKUMENTY W OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIM

OPIS TRYBU PRZYJMOWANIA  I WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA W OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIM

1/ PODANIE O ROZPATRZENIE KANDYDATURY DO ZPAF Z OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO

2/WYPEŁNIONA DEKLARACJA /ze strony www.zpaf.pl zakładka  O Związku ,Tryb przyjmowania./

    LUB W DOKUMENTACH DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE „INFORMACJE DLA 

   KANDYDATÓW

 

3/WYPEŁNIONY KWESTIONARIUSZ/ ze strony www.zpaf.pl zakładka O Związku ,Tryb 

     przyjmowania/LUB NA NASZEJ STRONIE W DOKUMENTACH DO POBRANIA.

 

4/ŻYCIORYS

5/OPIS DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ I ZAWODOWEJ.

6/DOROBEK TWÓRCZY/ WYSTAWY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, UDZIAŁ W PLENERACH 

     ITP./

 7/KSREOKOPIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE.

 

8/OPINIA DWÓCH CZŁONKÓW WPROWADZAJĄCYCH / ODDZIELNIE/ORAZ ICH PODPISY NA   

    DEKLARACJI                         

 9/ ZDJĘCIA DO LEGITYMACJI  / 2 SZT./

 10/WPŁATA 50,-ZŁ TYTUŁEM OPŁATY MANIPULACYJNEJ. /KONTO: Okręg Dolnośląski

     Związku Polskich Artystów Fotografików ul. Św. Marcina 4; 50-327 Wrocław

     BZWBK nr 84 1090 1522 0000 0000 5206 9505 wpisując swoje imię i nazwisko i tytuł

     przelewu: opłata manipulacyjna.

 

11/DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPAF LUB 

     /NAJLEPIEJ/ OSOBIŚCIE PREZESOWI OKRĘGU ,KTÓRY SPRAWDZI ICH KOMPLETNOŚĆ .

     /TEL. + 48  601 892 607/

 

12/PREZES OKRĘGU USTALA Z PRZEWODNICZĄCYM OKRĘGOWEJ RADY ARTYSTYCZNEJ TERMIN  

      KONSULTACJI KANDYDATA ,KTÓRY ZOSTAJE   ZAWIADOMIONY O TERMINIE  DROGĄ  

      INTERNETOWĄ.

 

13/NA SPOTKANIE Z ORA KANDYDAT PRZYNOSI PREZENTACJĘ DOROBKU /FOTOGRAFIE/

      ORAZ ZESTAW PRAC KTÓRE CHCE PRZEDSTAWIĆ RADZIE ARTYSTYCZNEJ  ZG ZPAF W 

       WARSZAWIE./OPRÓCZ TEGO KATALOGI Z WYSTAW, DYPLOMY RECENZJE ITP./ ORA 

       DOKONA PRZEGLĄDU PRAC I DORADZI JAKI ZESTAW KANDYDAT POWINIEN ZABRAĆ

       DO RADY ARTYSTYCZNEJ LUB ZAPROPONUJE KOLEJNE SPOTKANIE KONSULTACYJNE.

       KANDYDACI, KTÓRZY OTRZYMAJĄ POZYTYWNĄ OPINIĘ OD ORA /ORA SPORZĄDZA NA 

       TĄ OKOLICZNOŚĆ PROTOKÓŁ/. SĄ PRZEZ ZARZĄD OKRĘGU KIEROWANI DO RADY  

       ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE POPRZEZ WPISANIE POZYTYWNEJ OPINII NA 

       DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO ZPAF I DOKUMEBTY SĄ WYSYŁANE DO WARSZAWY.

       KANDYDAT PO POKAZIE ORA OSTATECZNEJ WERSJI ZESTAWU POWINIEN 

       DOSTARCZYĆ PREZESOWI OKRĘGU KOPIĘ  ZESTAWU PRAC W POSTACI ZDJĘĆ DO FORMATU

       A4 I  W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA NOŚNIKU CDR W ROZDZIELCZOŚCI 

       EKRANOWEJ/JPG/

 

14/PRZEWODNICZĄCY RADY ARTYSTYCZNEJ ZG ZPAF  PO SPRAWDZENIU KOMPLENTOŚCI 

       DOKUMENTÓW I ZDJĘĆ WYZNACZA TERMIN OBRONY  A PRACOWNICY ZG ZPAF

       ZAWIADAMIAJĄ KANDYDATA O TERMINIE I GODZINIE OBRONY ZESTAWU PRZED RADĄ 

       ARTYSTYCZNĄ ZPAF.

cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows product key cheap windows product key cheap windows product key cheap windows product key cheap windows product key windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 product key sale windows7 product key sale windows7 product key sale windows7 product key sale windows7 product key sale cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale
REGULAMIN PRZYJMOWANIA DO ZPAF

  

  

Przynależność do Związku Polskich Artystów Fotografików jest określona w Statucie ZPAF:
w § 9: Członkowie ZPAF dzielą się na: rzeczywistych, honorowych i  wspierających
oraz w § 10:
 1. Członkiem rzeczywistym ZPAF może zostać osoba pełnoletnia, obywatelstwa lub pochodzenia polskiego, zamieszkała w Polsce lub za granicą lub cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracujący twórczo w dziedzinie fotografii i uznający
  statut ZPAF - który ponadto:
 1. wykazuje się udokumentowanym dorobkiem twórczym w zakresie fotografii lub sztuk pokrewnych,
 2. posiada rekomendację dwóch członków rzeczywistych ZPAF.
 1. O przyjęciu w poczet członków ZPAF decyduje Rada Artystyczna w formie uchwały.
  Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin opracowany przez Radę Artystyczną i zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów:

  REGULAMIN PRZYJMOWANIA DO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
  Tryb ogólny:
 1. Osoby ubiegające się o członkostwo do ZPAF muszą wykazać się dorobkiem twórczym, zawodowym lub naukowym w dziedzinie fotografii.
 2. Dorobek powinien być przez kandydata szczegółowo udokumentowany.
 3. Kandydat składa w wybranym przez siebie Okręgu ZPAF:
  • podanie o przyjęcie do ZPAF
  • szczegółowy życiorys
  • opis dotychczasowej działalności twórczej, zawodowej lub naukowej
 4. Zarząd Okręgu ZPAF może powołać do oceny dorobku kandydata organ konsultacyjny, (Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna) przed wydaniem swojej opinii.
 5. Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii Zarządu Okręgu, składa on do Rady Artystycznej:
  • deklarację członkowską potwierdzoną przez Zarząd Okręgu ZPAF
  • opinię dwóch członków wprowadzających
  • oryginały lub odpisy świadectw wykształcenia i kwalifikacji oraz dokumenty zgodnie z punktem 3 a,b,c
 6. Członkami wprowadzającymi nie mogą być: Prezes ZG ZPAF, Prezesi Okręgów, członkowie ZG ZPAF oraz Rady Artystycznej ZPAF.
 7. Prezesi Okręgów ZPAF oraz członkowie wprowadzający mają prawo uczestniczyć przy rozpatrywaniu przez Radę Artystyczną ich kandydatów.
 8. Rada Artystyczna po otrzymaniu dokumentów sprawdza ich kompletność oraz zawiadamia członków Okręgu, z którego pochodzi kandydat, jak i pozostałe Zarządy Okręgów o imieniu i nazwisku kandydata i ew. innych danych z prośbą o zgłaszanie na piśmie ewentualnych zastrzeżeń.
 9. Po upływie 2 tygodni od daty ukazania się komunikatu i braku zastrzeżeń ze strony osób zawiadomionych, Rada Artystyczna wyznacza termin spotkania z kandydatem co najmniej 2 tygodnie wcześniej.
 10. Kandydat winien przedłożyć dowód uiszczenia opłaty manipulacyjnej w określonej wysokości.
 11. Na spotkanie z Radą Artystyczną kandydat winien przedstawić autorski zestaw prac, będący w jego przekonaniu przeglądem jego najlepszych osiągnięć oraz wykazać się wiedzą i świadomością twórczą.
 12. Czas trwania i formę prezentacji określa Rada Artystyczna.
 13. Rezultat prezentacji Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona wpisuje do deklaracji członkowskiej, jednocześnie określając staż twórczy kandydata, potrzebny do celów emerytalnych.
 14. Rada Artystyczna może też określić staż twórczy osób nie będących członkami ZPAF po zapoznaniu się z ich dorobkiem i uiszczeniu przez nie odpowiedniej opłaty.
 15. W przypadku ujemnej oceny kandydata Rada Artystyczna określa sposób jego ponownego ubiegania się o członkostwo ZPAF.
 16. Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.
 17. Pełną dokumentację zestawu autorskiego w postaci wglądówek, diapozytywów lub innych jednoznacznych kopii (którą dołącza kandydat) Przewodniczący Rady Artystycznej przekazuje Zarządowi Głównemu poprzez Prezydium ZG ZPAF celem wpisania kandydata na listę członków, wydania mu legitymacji i dokonania innych formalności.
 18. Decyzje Rady Artystycznej w sprawach przyjęć do ZPAF są ostateczne.

  Tryb odwoławczy:
 19. W przypadku opinii negatywnej Zarząd Okręgu, w imieniu ubiegającego się kandydata do ZPAF, może złożyć odwołanie do Rady Artystycznej.
 20. Rada Artystyczna przed podjęciem decyzji zapoznaje się z całokształtem sprawy oraz dokumentacją. Może też przeprowadzić rozmowę z kandydatem, władzami Okręgu lub zasięgnąć opinii kompetentnych osób i organizacji.
 21. Na posiedzeniu Rada Artystyczna decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania oraz określa dalszy tryb postępowania.
 22. Na posiedzenie Rada Artystyczna może zaprosić inne kompetentne w tej sprawie osoby.

  Tryb szczególny:
 23. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do ZPAF poza Trybem Ogólnym.
 24. Dotyczy to sytuacji, gdy działalność twórcza, zawodowa lub naukowa kandydata jest powszechnie znana i stanowi wartościowy wkład w rozwój fotografii, kultury i sztuki.
 25. Decyzja o dopuszczeniu do rozpatrzenia starań kandydata w Trybie Szczególnym musi zapaść w Radzie Artystycznej jednogłośnie.
 26. Tryb Szczególny może też dotyczyć:
  • absolwentów Wyższych Szkół Artystycznych i Studiów Specjalistycznych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów w dziedzinie fotografii.
  • kandydatów rekomendowanych uchwałą Zarządów Okręgów ZPAF.
 27. Sposób postępowania w Trybie Szczególnym w każdym przypadku określa Rada Artystyczna.
 28. Na posiedzenie oceniające dorobek kandydata Rada Artystyczna może zaprosić też osoby zainteresowane, a w szczególności Prezesa ZG ZPAF, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prezesa Okręgu jak i osoby wprowadzające.
 29. Dalsze postępowanie określają punkty Trybu Ogólnego.
 
cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows product key cheap windows product key cheap windows product key cheap windows product key cheap windows product key windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 product key sale windows7 product key sale windows7 product key sale windows7 product key sale windows7 product key sale cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO ZPAF
Pobierz
KWESTIONARIUSZ ZPAF
Pobierz
STATUT ZPAF
Pobierz

© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS